Một số lỗi hay gặp trên Linux/Ubuntu

From CodeForLife
Jump to: navigation, search

Lỗi: "./configure : /bin/sh^M : bad interpreter [duplicate]"

Lỗi này hay gặp khi bạn chạy một tệp shell script, mà tệp này được soạn thảo trên Windows và dưa lên Linux để chạy. Lỗi này do khi soạn thảo trên Windows sử dụng cụm kí tự "\r\n" để xác định xuống dòng trong khi Linux chỉ sử dụng kí tự "\n". Chi tiết xem: https://stackoverflow.com/questions/2920416/configure-bin-shm-bad-interpreter

Để sửa lỗi này,  mở tệp shell script bằng vi hoặc vim, sang chế độ dòng lệnh (Command mode) đánh lệnh sau:
:set fileformat=unix
Cuối cùng, đánh lệnh:x! hoặc :wq! để lưu vào thoát khỏi ứng dụng vi/vim

Lỗi: Ứng dụng bị kill do sử dụng CPU quá cao

Nhiều khi sử dụng VPS free, thường nhà cung cấp sẽ không cho bạn chạy ứng dụng quá tốn CPU. Nếu ứng dụng bạn tốn quá nhiều CPU, process này sẽ bị kill hoặc VPS của bạn sẽ bị khóa.

Để giảm CPU của process bạn có thể sử dụng ứng dụng cpulimit. Trên ubuntu cài đặt như sau:
sudo apt-get install cpulimit

Lệnh sau sẽ giới hạn CPU cho tệp thực thi geth sử dụng tối đa khoảng 20% CPU:
cpulimit -e geth -l 20

Lệnh sau giới hạn CPU cho process có pid là 30087 sử dụng tối đa 15% CPU:
cpulimit -p 30087 -l 15

Tham khảohttps://www.howtoforge.com/how-to-limit-cpu-usage-of-a-process-with-cpulimit-debian-ubuntu

Lỗi: Bộ nhớ cache quá nhiều

Thông thường do một số lỗi gây nên hiện tượng cách quá nhiều memory sử dụng cho cache:

  • Xóa tệp log trong khi ứng dung đang ghi vào tệp này.
  • ...

Để giải phóng cache sử dụng lệnh sau:
sudo su
sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

Ngoài ra bạn sử dụng lệnh sau để ứng dụng nào sử dụng memory nhiều nhất (Hiển thị 10 app sử dụng nhiều memory nhất):
ps aux --sort=-%mem | awk 'NR<=10{print $0}'